Kutatási témák

Az öt éves kutatói munka négy téma köré csoportosul. Egyrészt vizsgáljuk az alkoholfogyasztással kapcsolatos makró statisztikai adatok megbízhatóságát, és trendelemzést végzünk. Másrészt arra keressük a választ, hogy milyen kapcsolat figyelhető meg a társadalmi-demográfiai különbségek és az egészségkárosító magatartások között, valamint, hogy mennyire koncentrálódnak ezen magatartások a társadalom hátrányosabb helyzetű csoportjaiban. Harmadrészt az életmódban, életkörülményekben, szabadidőben bekövetkező változásokat és ezek egészségkárósító magatartásokkal való kapcsolatát vesszük górcső alá. Végül a függőséget okozó magatartások médiareprezentációját, a média hatását, a fiatalok függőséget okozó magatartásokkal szembeni attitűdjét elemezzük. A fenti témák között vannak kapcsolódási pontok. Az egyes témákon párhuzamosan dolgozunk, nem egymásra épülnek azok.


 1. Témakör: Makró statisztikai adatok megbízhatóságának vizsgálata, trendek elemzése
       Kutatási kérdések:

  1. A hazai alkoholfogyasztással és a következményeivel kapcsolatos egészségügyi, rendőrségi, igazságügyi, gyermekvédelmi makró statisztikai adatok összegyűjtése, megbízhatóságának vizsgálata, a trendek kritikai elemzése, a nem regisztrált fogyasztás becslése. Kiindulópontnak a WHO rendszeres adatgyűjtését tekintjük (WHO 2018). Hasonló jellegű kritikai adatgyűjtés és adatelemzés kábítószerek vonatkozásában régóta folyik Magyarországon a Nemzeti Drog Fókuszpont keretében az EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Dug Addiction) koordinálásával. Alkohollal kapcsolatosan ilyen jellegű adatgyűjtések és elemzések csak a 80-as években történtek, azóta ez hiányterület.
   Módszer: makró statisztikai adatok gyűjtése, elemzése (1. kutatási blokk – továbbiakban KB. Kutatásblokkok kifejtve lásd Tervezett kutatások menüpont).

  2. A kutatás során vizsgáljuk a fogyasztási adatok megbízhatóságát, kvalitatív kutatás során becsüljük a nem regisztrált fogyasztás arányát az összes fogyasztáson belül.
   Módszer: kvalitatív kutatás (3. KB)

 2. Témakör: Társadalmi-demográfiai különbségek kapcsolata az egészségkárosító magatartásokkal
      Kutatási kérdések:

  1. Milyen társadalmi és generációs különbségek mutathatók ki a függőséget okozó viselkedési formák hazai elterjedtségében, mennyire koncentrálódnak e szokások veszélyesebb formái és az általuk okozott károk a társadalom hátrányosabb helyzetű csoportjaiban?
   Módszer: országos adatfelvétel és fókuszcsoportos vizsgálat (4. KB); kismintás kistérségi vizsgálat, kvalitatív vizsgálat (3. KB).

  2. Mennyiben tekinthető előítéletnek, a társadalmi környezet stigmatizációjának, és mennyiben alapul valós élethelyzeteken a marginalizált csoportok egészségkárosító magatartásának a megítélése?
   Módszer: kvalitatív és kvantitatív vizsgálat (3., 4., 5. KB)

  3. A társadalomban végbement különböző változások hogyan hatottak a fogyasztási szokásokra?
   Módszer: országos adatfelvétel (4. KB)

  4. Milyen az egy főre jutó alkoholfogyasztás, az alkoholos halálozás és más, makró folyamatokat leíró társadalmi indikátorok kapcsolata?
   Módszer: makró statisztikai elemzések (1. KB)

  5. A középiskolás diákok szerfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mennyiben magyarázhatók egyéb társadalmi-demográfiai jellemzők változásával?
   Módszer: ESPAD adatbázisokon másodelemzés (2. KB)

 3. Témakör: Változások az életmódban, életkörülményekben, szabadidőben
      Kutatási kérdések:

  1. Hogyan módosította az infokommunikációs eszközök elterjedése a társas kapcsolatokat elsősorban a fiatalok körében, hogyan befolyásolta ezen eszközök elterjedése szabadidő eltöltési szokásaikat?

  2. Kimutatható-e kapcsolat a függőséget okozó szerek fogyasztásának csökkenése és a társas kapcsolatok, szabadidő eltöltés módjának változása között?

  3. Milyen hatással vannak az online társas kapcsolatok és a közösségi média a fiatalok pszicho-szociális állapotára?
   Módszer (3.1-3.3 kutatási kérdés): országos kérdőíves és online adatfelvétel (4. KB)


 4. Témakör: A függőséget okozó magatartások médiareprezentációja, a média hatása, a fiatalok függőséget okozó magatartásokkal szembeni attitűdje
      Kutatási kérdések:

  1. Hogyan ábrázolja az online média és más internetes portálok a függőséget okozó magatartásokat, illetve milyen változások figyelhetők meg az elmúlt években?

  2. Hogyan befolyásolja a média a társadalom ismereteit, attitűdjeit, véleményét a függőséget okozó magatartásokkal, az általuk okozott veszélyekkel, az egészségtudatossággal kapcsolatosan?
   Módszer (4.1-4.2 kutatási kérdés): Olvasott és nézett média valamint más internetes felületek kvantitatív tartalomelemzése (5. KB)

  3. A médiaelemzés és hatásvizsgálat részeként – mintegy összevetésként – azt is elemezzük, hogy a fiataloknak milyen percepcióik vannak a függőséget okozó magatartásokról, illetve azok veszélyeiről.
   Módszer: Fókuszcsoportos vizsgálat fiatalok körében (5. KB)

To top