Munkatársak

Elekes Zsuzsanna, kutatócsoport vezető

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének a tanára vagyok. Pályám jelentős részét itt töltöttem. Andorka Rudolf tanítványaként, majd később munkatársaként kezdtem el devianciákkal foglalkozni. Neki köszönhetően részt vehettem a hazai deviancia kutatások klasszikus korszakában a 80-as években, és viszonylag korán bekapcsolódhattam a nemzetközi vérkeringésbe is. Fontosnak tartom a Kettil Bruun Alkoholepidemiológiai Társaságban való tagságomat, ahol megismerkedhettem a szakma legkiválóbb nemzetközi képviselőivel. Ennek eredményeként számos nemzetközi kutatásban vettem részt. Meghatározónak tartom az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) programban és szakmai közösségben való munkámat. Ennek a kutatássorozatnak 1995-től, tehát a kezdetektől fogva a magyarországi vezetője vagyok. A devianciákról, rizikó magatartásokról a BCE-n és több más egyetemen is rendszeresen tartok órákat.

A Kutatócsoport létrehozásával az volt a célom, hogy olyan hiánypótló kutatásokat végezzünk el, amelyek hozzásegítenek a függőséget okozó egészségkárosító magatartások társadalmi mintázatának, sajátosságainak, okainak, összefüggéseinek a feltárásához, megértéséhez.

E-mail: zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu
Önéletrajz
PublikációkArnold Petra, kutató

A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem szociológus-közgazdász szakon, majd az ELTE Szociológia Doktori Iskolában folytattam tanulmányaimat, ahol 2018-ban doktori fokozatra tettem szert. Ösztöndíjasként rész vettem Amszterdamban „Kvalitatív drogkutatások” nyári egyetemen az ESSD szervezésében. Közel 15 éve dolgozom deviancia (elsődlegesen drog és alkohol) kutatóként. Számos hazai és nemzetközi kutatásban, projektben vettem részt egyetemen, állami háttérintézményben vagy civil szervezetnél (pl. HBSC, COREPOL, OLAAP). Az elmúlt években nem csak deviancia témában, de sok más területen is (pl. ifjúság, roma) megfordultam. Jártas vagyok a kvantitatív és a kvalitatív kutatásokban egyaránt. Szakterületem: populációs vizsgálatok, médiaelemzés, fókuszcsoport, posztadoleszcencia.

A Kutatócsoportban elsődlegesen a kvalitatív (fókuszcsoport, mélyinterjú) kutatásokért, a kis-, és nagymintás vizsgálatokért, a médiaelemzésért, valamint az online kutatásért felelek (koncepció kidolgozása, adatfelvétel előkészítése, terepmunka, elemzés, publikálás) - ezen belül is az „egészségkárosító magatartások” téma tartozik hozzám. Mindemellett feladatom a Kutatócsoport honlapjának tartalmi összeállítása és folyamatos frissítése.

E-mail: arnold.petra@uni-corvinus.hu
Önéletrajz
PublikációkHajdu Miklós, kutató

A Budapest Corvinus Egyetem Szociológia Doktori Iskolájának hallgatója vagyok, illetve a Szociológia és Társadalompolitika Intézetnél oktatok statisztikai tantárgyakat egyetemi tanársegédként. Mesterszakos diplomámat 2014-ben szereztem az ELTE Társadalomtudományi Karának survey-statisztika szakán, és egyetemi tanulmányaim mellett az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium tagja voltam. Érdeklődésem elsősorban módszertani és statisztikai problémák megoldására irányul, ami mellett elsősorban gazdaságszociológiai kérdésekkel kapcsolatos kutatásokban veszek részt. Jelenleg a G7.hu gazdasági szakportálnál dolgozom adatelemző újságíróként, előtte pedig 2012 és 2018 között a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet elemzője voltam. 2015 óta a Korrupciókutató Központ Budapest munkájában is részt veszek, és több tudományos kutatócsoporttal dolgozom együtt.

A Kutatócsoportban elsősorban a kvantitatív adatok feldolgozásával és statisztikai elemzésével foglalkozom. Közreműködöm továbbá a kérdőíves vizsgálatok kidolgozásában és lebonyolításában is.

E-mail: miklos.hajdu@uni-corvinus.hu
Önéletrajz
PublikációkHorváth Ágoston, kutató

Az ELTE TáTK Doktori Iskola Szociológia Programjának hallgatója vagyok, disszertációs témám felsőoktatási hallgatói életutak vizsgálata adminisztratív adatok alapján. Survey statisztikus mester- és szociológia alapképzéses diplomámat az ELTE-n szereztem. Jelenleg a Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet elemzőjeként dolgozom, ahol munkaerőpiaci, szakképzési, és alkalmazott közgazdaságtani tematikájú vizsgálatokban veszek részt. 2015-től 2018-ig az Educatio Nonprofit Kft., majd az Oktatási Hivatal felsőoktatási elemzője voltam, ennek keretében elsősorban a Diplomás Pályakövető Rendszer kérdőíves modulját, illetve az EUROSTUDENT nemzetközi hallgatói felmérés adatait elemeztem. Eddigi kutatási munkáim során elsősorban a frissdiplomások munkaerőpiaci kilépésével, a hallgatói életút munkaerőpiaci összefüggéseivel, a diplomás pályakövetés online adatfelvételének módszertani problémáival foglalkoztam.

A Kutatócsoportban főként a középiskolások szerfogyasztási szokásainak változásait és ezek társadalmi-demográfiai kontextusát vizsgálom ESPAD adatfelvételek alapján. Ehhez elsőként az eddigi magyarországi adatfelvételek összekapcsolását végzem el, a kapcsolódó módszertani eljárások áttekintése alapján. Emellett részt veszek az alkoholfogyasztásra vonatkozó makrostatisztikai adatgyűjtésben és elemzésben is.

E-mail: horvagos@gmail.com
Önéletrajz
PublikációkKutrovátz Kitti, kutató

2013-ban végeztem a Budapesti Corvinus Egyetem szociológia mesterszakon, jelenleg a BCE Szociológia Doktori Iskola doktorjelöltje vagyok. Az családszociológia és ezzel összefüggésben az időfelhasználás témája a graduális képzésen is foglalkoztatott, több hazai és nemzetközi projektben is dolgoztam. A doktori kutatásomban pedig a szülők és kiskamasz gyerekek együtt töltött idejét vizsgálom, különös tekintettel a szubjektív percepciókra és a technológia használat hatásaira. A kutatás kevert módszertanra épül. A Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének munkatársaként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott „Versenyfutás az idővel” (NKIFH K120086) c. projektben dolgozom. A 2018/2019 tanévben az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjasa voltam. Az utóbbi években számos nemzetközi és hazai konferencián vettem részt, magyar és angol nyelven jelentek meg publikációim.

A Kutatócsoportban elsősorban a szabadidő felhasználást és infokommunikációs technológiai (IKT) eszközök használatát érintő vizsgálatokban van szerepem. Főként a kvalitatív vizsgálatok előkészítésében, az adatfelvételben, az ezekhez kapcsolódó elemzési és disszeminációs munkákban veszek részt. Így aktív részt vállalok a fókuszcsoportos és interjús vizsgálatok lebonyolításában, az online felületek tartalomelemzésében. Ezek kívül részt veszek online kérdőíves vizsgálathoz kapcsolódó munkálatokban is.

E-mail: kitti.kutrovatz@uni-corvinus.hu
Önéletrajz
PublikációkTo top