Kutatási projektek

Az öt éves periódusban számos kutatást tervezünk. A kutatásokat öt kutatási blokkba csoportosítottuk. A kutatási blokkokat párhuzamosan valósítjuk meg, nem feltétlenül épülnek egymásra időben. Az 1. kutatási blokkban az alkoholfogyasztásra és következményeire vonatkozó makró statisztikai adatokat gyűjtjük össze és trendelemzést végzünk. A 2. kutatási blokkban adatfúziós eljárást alkalmazva az ESPAD adatbázisokon 1995-ig visszamenőleg elemezzük az adatokat. A 3. kutatási blokkban a nem regisztrált fogyasztás és szegregált népesség fogyasztási szokásait kutatjuk kevert módszert alkalmazva (kvalitatív és kismintás kérdőíves) a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben. A 4. kutatási blokk három kutatást foglal magában: nagymintás kérdőíves kutatás a felnőtt populáció körében, online kutatás az egyetemisták körében, fókuszcsoportos vizsgálat a fiatalok körében. Ez a kutatási blokk többek között az egészségkárósító magatartásokat, IKT használatot, szabadidőeltöltési szokásokat, generációs különbségeket vizsgálja. Az 5. kutatási blokk az egészségkárósító magatartások médiareprezentációjára, illetve a fiatalok ezen magatartásokkal szembeni attitűdjére fókuszál.


 1. kutatási blokk: Makró statisztikai adatok gyűjtése és trendelemzése
  (1.1., 2.4. kutatási kérdés – továbbiakban KK. Lásd Kutatási témák)
  Alkoholfogyasztásra és következményeire vonatkozó makró statisztikai adatok összegyűjtése (1980-2018 közötti időszakra) – nemzetközi standardoknak megfelelően:
  1. Megbízhatóság vizsgálata (fogyasztási és halálozási adatok)
  2. Trendelemzés: szocio-demográfiai változók (korstruktúra, családi állapot, iskolázottság, foglalkoztatottság, jövedelmek, városiasodás, öngyilkosság stb.) hatása az alkoholfogyasztás indikátoraira


 2. kutatási blokk: ESPAD kutatás másodelemzése (2.5. KK)
  Adatfúziós eljárást alkalmazva az ESPAD adatbázisokon 1995-ig visszamenőleg elemzést végzünk annak vizsgálatára, hogy a középiskolás diákok szerfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások mennyiben magyarázhatók egyéb társadalmi-demográfiai jellemzőik változásával.

 3. kutatási blokk: Kvalitatív és kismintás kérdőíves kutatás a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben (1.2, 2.1, 2.2. KK)
  A nem regisztrált fogyasztás és szegregált népesség fogyasztási szokásait kutatjuk kevert módszert alkalmazva a magas alkoholos halálozású, bortermelő és határmenti kistérségekben, ezen belül szegregált és nem szegregált településeken, a nem regisztrált fogyasztás becslésére, valamint a problémás fogyasztási formák (rossz minőségű alkohol, nagyivás, tiltott drogok, dizájner drogok, nyugtatók/altatók) elterjedtégének a vizsgálatára. A kutatás keretében a következő módszereket alkalmazzuk:
  1. Mélyinterjúk kereskedelmi egységek, szórakozóhelyek dolgozóival, egyéb kompetens személyekkel;
  2. Kis mintás kérdőíves kutatás a lakossággal a fogyasztási szokásokról, helyettesítő drogokról, és beszerzési forrásokról stb.;
  3. Kvalitatív (fókuszcsoportos) kutatás illetékes NAV dolgozókkal.
  A kutatásokat egyetemi hallgatók bevonásával, kutatótáborok keretében végezzük.

 4. kutatási blokk: Nagymintás kérdőíves kutatás a felnőtt populáció körében, online kutatás az egyetemisták körében, fókuszcsoportos vizsgálat a fiatalok körében (2.1-2.3., 3.1.-3.3. KK)
  1. Kérdőíves kutatás: 18-79 éves felnőtt népesség körében kérdőíves kutatást készítünk a függőséget okozó szokásokról (alkohol, kábítószer, gyógyszer, IKT eszközök használata és problémás használata), a problémás használat következményeiről (szubjektív jóllét, lelki állapot, önbecsülés, egészségügyi és egyéb következmények), kapcsolati hálóról és szabadidős tevékenységekről, egészségtudatosságról, veszélyészlelésről és attitűdökről.
  2. Online kutatás: Az IKT használatban és droghasználatban az egyik leginkább érintett egyetemi hallgatói népesség körében online kérdőíves kutatást készítünk az IKT használat intenzitásáról, a tiltott és legális szerhasználatról, társas kapcsolatokról, a szabadidő eltöltésének formáiról és mindezek egymással való kapcsolatáról.
  3. Fókuszcsoportos kutatás: fiatal felnőttek körében fókuszcsoportokat szervezünk azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk a fiatalok attitűdjét a felmenő generációk fogyasztási szokásaival, illetve a saját fogyasztási szokásokkal kapcsolatban, ezzel rávilágítva a generációs különbségek vagy hasonlóságok hátterében meghúzódó tényezőkre.

 5. kutatási blokk: Médiaelemzés és fókuszcsoportos attitűdvizsgálat a fiatalok körében (2.2., 4.1-4.3. KK)
  1. Tartalomelemzés: A fiatalok által leggyakrabban látogatott online felületek tartalomelemzését végezzük el. Azt vizsgáljuk, hogy az online média milyen információkat, ismereteket, attitűdöket közvetít az egészségkárosító magatartásokkal és az egészségtudatossággal kapcsolatosan.
  2. Fókuszcsoportos kutatás: Célunk annak vizsgálata, hogy a fiataloknak milyen percepciójuk van a függőséget okozó magatartásokkal és azok veszélyeivel kapcsolatban, összevetve a médiaelemzés eredményeivel.

To top